این 5 نقشه مناسب برای ساخت دهکده با خانه ی اصلی 6 می باشد .