این 5 نقشه مناسب برای بازی افرادی است که تاون هال آنان 8 می باشد .