این 5 مپ مناسب برای افرادی که لول خانه ی اصلی آنان 9 می باشد است .