این مجموعه شامل 5 مپ خوب برای تاون هال 9 می باشد .